انبردست


دورگه چیست.....
در زیست‌شناسی و به ویژه ژنتیک، اصطلاح دورگه معناهای گوناگونی دارد که همگی به جانداری حاصل از تولید مثل جنسی اشاره می‌کنند.
@anbordast.ir
۱.در حالت کلی، دورگه مترادف با هتروزیگوس است: ارگانیسمی پلوئیدی است که سلول‌هایش دو الل گوناگون از یک ژن را داشته باشند و حاصل آمیزش دو جاندار هوموزیگوس گوناگون باشد.
@anbordast.ir
۲.دورگه ژنتیکی دو الل گوناگون از یک ژن را داراست.
@anbordast.ir
۳.دورگه ساختاری نتیجه درآمیختن گامت‌هایی است که در حداقل یک کروموزوم خود دارای تفاوت باشند. این تفاوت به دلیل ناهمگونی ساختاری است.
@anbordast.ir
۴.دورگه عددی از درهم‌آمیختن گامت‌هایی که عدد پلوئیدی کروموزوم مختلف داشته باشند، پدید می‌آید.
@anbordast.ir
۵.دورگه دائمی وضعیتی است که در آن تنها ژنوتیپ هتروزیگوس رخ می‌دهد چرا که همه ترکیب‌های هوموزیگوسی نابود کننده هستند.