انبردست


مزایای داشتن حیوان خانگی برای انسانها : اصولا حیواناتی که این قابلیت رو دارند که با انسانها زندگی کنند و انسان بتونه با اونا رابطه برقرار کنه حیوون خونگی میگند.از انواع حیوون خونگی میتوان به حیوونای زیر اشاره کرد: کبوتر,قناری,سهره,بلبل,مرغ عشق,مینا,کاسکو,عروس هلندی,کاکادو,انواع گربه,انواع سگ,انواع ماهی های آکواریومی,همستر,خوکچه هندی و... ✅ ﺩﺍﺷﺘﻦ حیوان 30 % ﺧﻄﺮ ﺳﮑﺘﻪ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﮐﺎﻫﺶ میدهد.... 🐓ﺣﻀﻮﺭ ﺣﯿﻮﺍﻧﺎﺕ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﻣﺎ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎﺕ ﺯﯾﺴﺖ ﺷﯿﻤﺎﯾﯽ ﻣﻐﺰ ﺭﺍ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯿﮑﻨﺪ. 🐶 ﺣﯿﻮﺍﻧﺎﺕ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺮﺷﺢ ﺁﮐﺴﯽ ﺗﻮﺳﯿﻦ ﺩﺭ ﺑﺪﻥ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ.(ﻣﺎﺩﻩ ﻧﺸﺎﻁﺁﻭﺭ ﺑﺪﻥ ‏) 🐇ﺣﯿﻮﺍﻧﺎﺕ ﺑﺎﻋﺚ ﺟ ﻮﮔﯿﺮﯼ ﺍﺯ ﺗﭙﺶ ﻗ ﺐ ﻣﯿﮕﺮﺩﻧﺪ. 🐥 ﻧﻮﺍﺯﺵ ﺣﯿﻮﺍﻧﺎﺕ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺮﺷﺢ ﺩﻭﭘﺎﻣﯿﻦ ﺩﺭ ﺑﺪﻥ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺸﺎﻁ ﺑﺪﻥ ﻣﯿﮕﺮﺩﺩ. 🐕 ﺗﺮﺷﺢ ﻣﺎﺩﻩ ﺳﺮﻭﺗﻨﯿﻦ ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺑﺎﺯﯼ ﺑﺎ حیوانات ﺑﺎﻋﺚ ﺍﺯﺑﯿﻦ ﺭﻓﺘﻦ ﺍﻓﺴﺮﺩﮔﯽ ﻣﯿﮕﺮﺩﺩ. 🐧نگهدارى حيوانات مقاومت بدن انسان را در برابر بيماريها افزايش ميدهد 🐩 ﺑﭽﻪﻫﺎی ﺩﺭﺩﺳﺮ ﺳﺎﺯ ﻭ ﺷ ﻮﻍ ﺑﺎ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺣﯿﻮﺍﻧﺎﺕ ﺁﺭﺍﻡ ﻣﯿﮕﺮﺩﻧﺪ. 🐎ﺣﯿﻮﺍﻧﺎﺕ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ ﺍﺯ ﺩﻧﯿﺎﯼ ﺗﻮﻫﻢ ﺑﻪ ﻭﺍﻗﻌﯿﺖ ﻣﯿﮕﺮﺩﻧﺪ. 🐼 ﺣﯿﻮﺍﻧﺎﺕ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺪﺍﻭﺍﯼ ﺑﯿﻤﺎﺭﺍﻧﯽ ﮐﻪ ﺩﭼﺎﺭ ﺷﻮﮎ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ ﻣﯿﮕﺮﺩﻧﺪ . 👈 ﺍﻓﺮﺍﺩﯼ ﮐﻪ ﺗﺮﮎ ﺍﻋﺘﯿﺎﺩ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﺣﯿﻮﺍﻧﺎﺕ ﺭﺍ ﺣﺘﻤﺎ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﺧﻮﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺣﯿﻮﺍﻧﺎﺕ ﮐﻤﮏ ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﺩﺭ ﺭﻓﻊ ﺍﻓﺴﺮﺩﮔﯽ وﻣﺸﮑﻼﺕ ﺗﺮﮎ ﺍﻋﺘﯿﺎﺩ ﺑﻪ ﺁﻧﺎﻥ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﻨﺪ. ✔️ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﯼ ﺣﯿﻮﺍﻧﺎﺕ ﺑﺎﻋﺚ ﺧﻮﺷﺒﯿﻨﯽ ﻭ ﻣﺜﺒﺖ ﮔﺮﺍﯾﯽ ﺍﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﻣﯿﮕﺮﺩﻧﺪ . منبع: نت.....
مزایای داشتن حیوان خانگی برای انسانها :


اصولا حیواناتی که این قابلیت رو دارند که با انسانها زندگی کنند و انسان بتونه با اونا رابطه برقرار کنه حیوون خونگی میگند.از انواع حیوون خونگی میتوان به حیوونای زیر اشاره کرد:
کبوتر,قناری,سهره,بلبل,مرغ عشق,مینا,کاسکو,عروس هلندی,کاکادو,انواع گربه,انواع سگ,انواع ماهی های آکواریومی,همستر,خوکچه هندی و...

✅ ﺩﺍﺷﺘﻦ حیوان 30 % ﺧﻄﺮ ﺳﮑﺘﻪ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﮐﺎﻫﺶ میدهد....
🐓ﺣﻀﻮﺭ ﺣﯿﻮﺍﻧﺎﺕ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﻣﺎ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎﺕ ﺯﯾﺴﺖ ﺷﯿﻤﺎﯾﯽ ﻣﻐﺰ ﺭﺍ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯿﮑﻨﺪ.
🐶 ﺣﯿﻮﺍﻧﺎﺕ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺮﺷﺢ ﺁﮐﺴﯽ ﺗﻮﺳﯿﻦ ﺩﺭ ﺑﺪﻥ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ.(ﻣﺎﺩﻩ ﻧﺸﺎﻁﺁﻭﺭ ﺑﺪﻥ ‏)
🐇ﺣﯿﻮﺍﻧﺎﺕ ﺑﺎﻋﺚ ﺟ ﻮﮔﯿﺮﯼ ﺍﺯ ﺗﭙﺶ ﻗ ﺐ ﻣﯿﮕﺮﺩﻧﺪ.

🐥 ﻧﻮﺍﺯﺵ ﺣﯿﻮﺍﻧﺎﺕ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺮﺷﺢ ﺩﻭﭘﺎﻣﯿﻦ ﺩﺭ ﺑﺪﻥ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺸﺎﻁ ﺑﺪﻥ ﻣﯿﮕﺮﺩﺩ.
🐕 ﺗﺮﺷﺢ ﻣﺎﺩﻩ ﺳﺮﻭﺗﻨﯿﻦ ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺑﺎﺯﯼ ﺑﺎ حیوانات ﺑﺎﻋﺚ ﺍﺯﺑﯿﻦ ﺭﻓﺘﻦ ﺍﻓﺴﺮﺩﮔﯽ ﻣﯿﮕﺮﺩﺩ.
🐧نگهدارى حيوانات مقاومت بدن انسان را در برابر بيماريها افزايش ميدهد
🐩 ﺑﭽﻪﻫﺎی ﺩﺭﺩﺳﺮ ﺳﺎﺯ ﻭ ﺷ ﻮﻍ ﺑﺎ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺣﯿﻮﺍﻧﺎﺕ ﺁﺭﺍﻡ ﻣﯿﮕﺮﺩﻧﺪ.
🐎ﺣﯿﻮﺍﻧﺎﺕ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ ﺍﺯ ﺩﻧﯿﺎﯼ ﺗﻮﻫﻢ ﺑﻪ ﻭﺍﻗﻌﯿﺖ ﻣﯿﮕﺮﺩﻧﺪ.
🐼 ﺣﯿﻮﺍﻧﺎﺕ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺪﺍﻭﺍﯼ ﺑﯿﻤﺎﺭﺍﻧﯽ ﮐﻪ ﺩﭼﺎﺭ ﺷﻮﮎ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ ﻣﯿﮕﺮﺩﻧﺪ .
👈 ﺍﻓﺮﺍﺩﯼ ﮐﻪ ﺗﺮﮎ ﺍﻋﺘﯿﺎﺩ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﺣﯿﻮﺍﻧﺎﺕ ﺭﺍ ﺣﺘﻤﺎ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﺧﻮﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺣﯿﻮﺍﻧﺎﺕ ﮐﻤﮏ ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﺩﺭ ﺭﻓﻊ ﺍﻓﺴﺮﺩﮔﯽ وﻣﺸﮑﻼﺕ ﺗﺮﮎ ﺍﻋﺘﯿﺎﺩ ﺑﻪ ﺁﻧﺎﻥ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﻨﺪ.
✔️ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﯼ ﺣﯿﻮﺍﻧﺎﺕ ﺑﺎﻋﺚ ﺧﻮﺷﺒﯿﻨﯽ ﻭ ﻣﺜﺒﺖ ﮔﺮﺍﯾﯽ ﺍﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﻣﯿﮕﺮﺩﻧﺪ .

منبع: نت