انبردست


درمان عفونت چشم.....
درمان عفونت چشم
در موارد عفونت چشم ساده،پمادهای ضد باکتری(آنتی بیوتیک) مانند ترامایسین،توبرامایسین یا تری اپتیک اس مشکل رابرطرف میکند ممکن است مجبور شوید پیک چشم را باز نگه دارید اگر پلک بعلت تورم بسته شده است.اگر از قطره چشمی استفاده میکنید،میزانی از قطره وارد چشم شود و اضافی آن خارج میشود،اما قرار دادن پماد آسان تر است،کمی پماد راروی چشم باز قرار دهید.بعضی پمادها به چشم میچسبد.اگر عفونت چشم از طریق مشکلات سینوسی باشد،میتوانید از آنتی بیوتیکهای خوراکی به همراه پماد چشمی استفاده کنید.بسیاری از موارد بیماری با تایلوزین بهبود یافته اند.تایلان و بایتریل از آنتی بیوتیک های تجویز شده هستند.البته آنتی بیوتیک های دیگر هم کاملا مؤثرند.